Microstock Photography

Định nghĩa Microstock Photography là gì?

Microstock PhotographyMicrostock Nhiếp ảnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microstock Photography - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Microstock Photography? - Definition

Understanding the Microstock Photography

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Photography
  • Stock Photo
  • Web Publishing
  • Graphics
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *