Multi-User Domain Object Oriented (MOO)

Định nghĩa Multi-User Domain Object Oriented (MOO) là gì?

Multi-User Domain Object Oriented (MOO)Multi-User miền Object Oriented (MOO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-User Domain Object Oriented (MOO) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đa người dùng miền (MUD), hướng đối tượng (MOO) là một hệ thống thực tế ảo trong đó một số người dùng được kết nối cùng một lúc. Người dùng từ khắp nơi trên thế giới đăng nhập để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu hướng đối tượng này, được lưu trữ trên một máy chủ từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Moos là những hệ thống tương tác có thể được sử dụng để phát triển giáo dục và hệ thống cộng tác khác (phần mềm). Các hệ thống đa người dùng có thể lập trình và có thể được truy cập qua mạng.

What is the Multi-User Domain Object Oriented (MOO)? - Definition

Multi-user domain (MUD), object oriented (MOO) is a virtual reality system in which several users are connected at one time. Users from around the world log in to use this object-oriented database system, which is stored on a remote server.

Understanding the Multi-User Domain Object Oriented (MOO)

MOOs are interactive systems that can be used to develop educational and other collaborative systems (software). These multi-user systems are programmable and can be accessed over a network.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Reality (VR)
  • Object-Oriented
  • Telnet (TN)
  • Domain
  • Web-Based Training (WBT)
  • Multi-User Dungeon (MUD)
  • Prototype-Based Programming
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *