Multihoming

Định nghĩa Multihoming là gì?

MultihomingMultihoming. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multihoming - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Multihoming là một cơ chế sử dụng để cấu hình một máy tính với giao diện nhiều hơn một mạng và nhiều địa chỉ IP. Nó cung cấp tăng cường và khả năng kết nối Internet đáng tin cậy mà không ảnh hưởng hiệu suất hiệu quả. Máy tính multihoming được gọi là máy chủ và được trực tiếp hoặc gián tiếp kết nối với nhiều hơn một mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Multihoming cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm những điều sau đây:

What is the Multihoming? - Definition

Multihoming is a mechanism used to configure one computer with more than one network interface and multiple IP addresses. It provides enhanced and reliable Internet connectivity without compromising efficient performance. The multihoming computer is known as the host and is directly or indirectly connected to more than one network.

Understanding the Multihoming

Multihoming provides many benefits, including the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  • Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  • Load Balancing
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Multihomed
  • Data
  • Downtime
  • Edge Router
  • Border Gateway Protocol (BGP)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *