Multiprotocol Over ATM (MPOA)

Định nghĩa Multiprotocol Over ATM (MPOA) là gì?

Multiprotocol Over ATM (MPOA)Multiprotocol Over ATM (MPOA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multiprotocol Over ATM (MPOA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Multiprotocol over ATM (MPOA) tạo điều kiện mạng cục bộ (LAN) trao đổi dữ liệu thông qua một đường trục chế độ asynchronous transfer (ATM). MPOA là một đặc điểm kỹ thuật ATM Forum chuẩn như RFC 2684.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

MPOA chạy ở lớp ba trong số các hệ thống mở Interconnection (OSI) mô hình và tích hợp công nghệ ATM với các giao thức mạng LAN như Ethernet, Token Ring và Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP). tính năng MPOA là:

What is the Multiprotocol Over ATM (MPOA)? - Definition

Multiprotocol over ATM (MPOA) facilitates local area network (LAN) data exchange through an asynchronous transfer mode (ATM) backbone. MPOA is an ATM Forum specification standardized as RFC 2684.

Understanding the Multiprotocol Over ATM (MPOA)

MPOA runs at layer three of the Open Systems Interconnection (OSI) model and integrates ATM technology with LAN protocols such as Ethernet, Token Ring and Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). MPOA features are:

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Local Area Network Emulation (LANE)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Protocol
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *