Multistation Access Unit (MSAU)

Định nghĩa Multistation Access Unit (MSAU) là gì?

Multistation Access Unit (MSAU)Đơn vị truy cập Multistation (MSAU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multistation Access Unit (MSAU) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Multistation Access Unit (MSAU)? - Definition

Understanding the Multistation Access Unit (MSAU)

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Hub (Computing)
  • Networking
  • Ethernet
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *