Natural Number

Định nghĩa Natural Number là gì?

Natural NumberSố tự nhiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Natural Number - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một số tự nhiên là một số nguyên lớn hơn so với 0. số tự nhiên bắt đầu từ 1 và tăng đến vô cùng: 1, 2, 3, 4, 5, vv

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Natural Number? - Definition

A natural number is an integer greater than 0. Natural numbers begin at 1 and increment to infinity: 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Understanding the Natural Number

Thuật ngữ liên quan

  • Native File
  • Navigation Bar

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *