NetBeans

Định nghĩa NetBeans là gì?

NetBeansNetBeans. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NetBeans - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

NetBeans là một mã nguồn mở môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho việc phát triển với Java, PHP, C ++, và ngôn ngữ lập trình khác. NetBeans cũng được gọi là một nền tảng của các thành phần mô-đun được sử dụng để phát triển các ứng dụng desktop Java.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

NetBeans được mã hóa trong Java và chạy trên hầu hết các hệ điều hành với một Java Virtual Machine (JVM), bao gồm Solaris, Mac OS và Linux. NetBeans quản lý các tính năng nền tảng sau đây và các thành phần:

What is the NetBeans? - Definition

NetBeans is an open-source integrated development environment (IDE) for developing with Java, PHP, C++, and other programming languages. NetBeans is also referred to as a platform of modular components used for developing Java desktop applications.

Understanding the NetBeans

NetBeans is coded in Java and runs on most operating systems with a Java Virtual Machine (JVM), including Solaris, Mac OS, and Linux. NetBeans manages the following platform features and components:

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Integrated Development Environment (IDE)
  • JavaScript (JS)
  • Integrated Development Environment - .NET (IDE)
  • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Module
  • Platform
  • Java Virtual Machine (JVM)
  • Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *