Netiquette

Định nghĩa Netiquette là gì?

NetiquetteNetiquette. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Netiquette - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Netiquette đại diện cho tầm quan trọng của cách cư xử đúng đắn và hành vi trực tuyến. Nói chung, netiquette là tập hợp các nghi thức chuyên môn và xã hội thực hành và ủng hộ trong giao tiếp điện tử trên bất kỳ mạng máy tính. hướng dẫn chung bao gồm việc lịch sự và chính xác, và tránh bắt nạt trên mạng. Quy ước cũng mệnh lệnh mà người dùng nên tuân theo luật bản quyền và tránh lạm dụng biểu tượng cảm xúc. Quy ước là một hình thức ngắn của nghi thức mạng hoặc nghi thức Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật ngữ này lần đầu tiên được giới thiệu trong bài viết của “thân mến Emily” cột tin tức châm biếm vào năm 1983, nhưng nó có nguồn gốc trước khi World Wide Web. Trong thời kỳ đó, việc sử dụng thương mại của niêm yết công khai là không phổ biến và lưu lượng internet đã giúp email dựa trên văn bản, Gopher, Telnet và FTP từ nhà chức trách giáo dục và nghiên cứu. Mặc dù các quy tắc cụ thể chi phối netiquette có thể khác nhau tùy thuộc vào diễn đàn được sử dụng, nó cũng không kém phần áp dụng đối với chat, blog, bảng tin, email và lướt Internet.

What is the Netiquette? - Definition

Netiquette represents the importance of proper manners and behavior online. In general, netiquette is the set of professional and social etiquettes practiced and advocated in electronic communication over any computer network. Common guidelines include being courteous and precise, and avoiding cyber-bullying. Netiquette also dictates that users should obey copyright laws and avoid overusing emoticons. Netiquette is a short form of network etiquette or Internet etiquette.

Understanding the Netiquette

This term was first introduced in posts of the satirical “Dear Emily” news columns in 1983, but it originated before the World Wide Web. In that era, the commercial use of public posting was not popular and internet traffic was dominated by text-based emails, Gopher, Telnet and FTP from educational and research authorities. Although the specific rules governing netiquette may be different depending on the forum being used, it is equally applicable to chatting, blogging, message boards, email and surfing the Internet.

Thuật ngữ liên quan

  • Flaming
  • Emoticon
  • USENET
  • Web Log (Blog)
  • World Wide Web (WWW)
  • Troll
  • Flamebait
  • Flame
  • Cytizenship
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *