Network Configuration

Định nghĩa Network Configuration là gì?

Network ConfigurationCấu hình mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Configuration - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cấu hình mạng là quá trình thiết lập một mạng lưới điều khiển, lưu lượng và hoạt động để hỗ trợ các giao tiếp mạng của một tổ chức và / hoặc chủ sở hữu mạng. khái niệm rộng này kết hợp nhiều quy trình cấu hình và cài đặt trên phần cứng mạng, phần mềm và các thiết bị hỗ trợ khác và các thành phần.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Network Configuration? - Definition

Network configuration is the process of setting a network's controls, flow and operation to support the network communication of an organization and/or network owner. This broad term incorporates multiple configuration and setup processes on network hardware, software and other supporting devices and components.

Understanding the Network Configuration

Thuật ngữ liên quan

  • Network
  • Network Management
  • Network Administration
  • Configuration Management (CM)
  • Hardware Configuration
  • Network Operations Center (NOC)
  • System Administrator (SA)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *