Network Tap

Định nghĩa Network Tap là gì?

Network TapMạng Tap. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Tap - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một vòi mạng là một điểm truy cập thử nghiệm hoặc phần cứng thiết bị đặt tại một điểm mạng cụ thể, nơi dữ liệu có thể được truy cập. Mục đích của một vòi mạng là dành cho một bên thứ ba để theo dõi lưu lượng mạng giữa hai vòi terminals.Network thường được sử dụng cho các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (NIDS), tàu thăm dò mạng, mạng từ xa theo dõi (RMON) thăm dò và Voice Over Internet Protocol ( VoIP) ghi âm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vòi mạng được đặt giữa hai điểm của một mạng lưới giám sát phân khúc của nó. Một cặp dây cáp thay thế cáp mạng giữa hai điểm. Sau đó, cặp cáp được gắn vào thiết bị mạng tap. chảy lưu lượng mạng qua thiết bị vòi mà không cần bất kỳ sự gián đoạn. Các thiết bị mạng máy sẽ gửi một bản sao lưu lượng truy cập vào cổng giám sát mà không thông báo mạng. vòi mạng là không phô trương và không thể phát hiện. do đó chúng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng an ninh mạng. Mạng vòi làm việc với các hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ duplex và để cho dòng chảy lưu lượng thông suốt, ngay cả với thất bại giao thông. vòi mạng được phân loại thành bốn loại cơ bản:

What is the Network Tap? - Definition

A network tap is a test access point or hardware device placed at a specific network point where data can be accessed. The aim of a network tap is for a third party to monitor the network traffic between two terminals.Network taps are usually employed for network intrusion detection systems (NIDS), network probes, remote network monitoring (RMON) probes and Voice Over Internet Protocol (VoIP) recording.

Understanding the Network Tap

Network taps are placed between two points of a network to monitor its segments. A pair of cables replaces the network cable between two points. Later on, the pair of cables is attached to the network tap device. Network traffic flows through the tap device without any interruption. The network tap device sends a copy of the traffic to the monitoring port without notifying the network. Network taps are unobtrusive and undetectable. They are therefore widely used in network security applications. Network taps work with full duplex communication systems and let the traffic flow smoothly, even with traffic failure. Network taps are categorized into four basic types:

Thuật ngữ liên quan

  • Networking
  • Port Mirroring
  • Network-based Intrusion Detection System (NIDS)
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *