Network Topology

Định nghĩa Network Topology là gì?

Network TopologyCấu trúc mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Topology - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một topo mạng mô tả sự sắp xếp của các hệ thống trên một mạng máy tính. Nó định nghĩa cách các máy tính, hoặc các nút, trong mạng được sắp xếp và kết nối với nhau. Một số cấu trúc liên kết mạng chung bao gồm sao, nhẫn, dây chuyền, xe buýt, và cấu hình cây. Những cấu trúc liên kết được định nghĩa dưới đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Network Topology? - Definition

A network topology describes the arrangement of systems on a computer network. It defines how the computers, or nodes, within the network are arranged and connected to each other. Some common network topologies include star, ring, line, bus, and tree configurations. These topologies are defined below:

Understanding the Network Topology

Thuật ngữ liên quan

  • Network
  • Newbie

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *