Newline

Định nghĩa Newline là gì?

NewlineDòng mới. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Newline - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Xuống dòng là một nhân vật đánh dấu sự kết thúc của một dòng văn bản. Như tên của nó, nó được sử dụng để tạo ra một dòng sản phẩm mới trong một tài liệu văn bản, lĩnh vực cơ sở dữ liệu, hoặc bất kỳ khối văn bản khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Newline? - Definition

Newline is a character that marks the end of a line of text. As the name implies, it is used to create a new line in a text document, database field, or any other block of text.

Understanding the Newline

Thuật ngữ liên quan

  • Newbie
  • Newsgroup

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *