OASIS

Định nghĩa OASIS là gì?

OASISOASIS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OASIS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Viết tắt của "Tổ chức vì sự tiến bộ của tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc." Với ai đó sau lưng qua sa mạc Sahara, đây không phải là loại OASIS bạn muốn xem. Nhưng nó là một cảnh chào đón trong thế giới khoa học máy tính. OASIS là một tổ chức phi lợi nhuận, tập đoàn toàn cầu có hỗ trợ việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn thương mại điện tử.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OASIS? - Definition

Stands for "Organization for the Advancement of Structured Information Standards." To someone backpacking through the Sahara, this is not the type of OASIS you want to see. But is it a welcome sight in the computer science world. OASIS is a non-profit, global consortium that supports the development and adoption of e-business standards.

Understanding the OASIS

Thuật ngữ liên quan

  • Nybble
  • Object

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *