OLAP

Định nghĩa OLAP là gì?

OLAPOLAP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OLAP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Là viết tắt của "Online Analytical Processing." OLAP cho phép người dùng phân tích thông tin cơ sở dữ liệu từ nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Trong khi cơ sở dữ liệu quan hệ được coi là hai chiều, OLAP dữ liệu đa chiều, có nghĩa là thông tin có thể được so sánh theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, một công ty có thể so sánh doanh số bán máy tính của họ trong tháng Sáu với doanh số trong tháng bảy, sau đó so sánh những kết quả này với việc bán hàng từ một vị trí khác, mà có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OLAP? - Definition

Stands for "Online Analytical Processing." OLAP allows users to analyze database information from multiple database systems at one time. While relational databases are considered to be two-dimensional, OLAP data is multidimensional, meaning the information can be compared in many different ways. For example, a company might compare their computer sales in June with sales in July, then compare those results with the sales from another location, which might be stored in a different database.

Understanding the OLAP

Thuật ngữ liên quan

  • Offline
  • OLE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *