Online

Định nghĩa Online là gì?

OnlineTrực tuyến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Online - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Nói chung, khi một máy là "trực tuyến", nó được bật và kết nối với các thiết bị khác. Ví dụ, khi một máy in mạng là trực tuyến, máy tính kết nối với mạng có thể in từ nó. các thiết bị khác, chẳng hạn như máy quét, máy quay video, giao diện âm thanh, và những người khác được cho là trực tuyến khi họ đang chạy và kết nối với một hệ thống máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Online? - Definition

In general, when a machine is "online," it is turned on and connected to other devices. For example, when a network printer is online, computers connected to that network can print from it. Other devices, such as scanners, video cameras, audio interfaces, and others are said to be online when they are running and connected to a computer system.

Understanding the Online

Thuật ngữ liên quan

  • OLED
  • OOP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *