Open Firmware

Định nghĩa Open Firmware là gì?

Open FirmwareOpen Firmware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Firmware - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Open Firmware là một loại firmware rằng một số hệ thống máy tính sử dụng khi họ khởi động. Nó điều khiển bộ vi xử lý và hệ thống Thực hiện chẩn đoán trước khi hệ điều hành được nạp. Open Firmware cũng xây dựng "cây thiết bị", mà nằm các thiết bị bên trong và bên ngoài kết nối với máy tính. sau đó mỗi thiết bị được gán một địa chỉ duy nhất để nó có thể được sử dụng khi máy tính khởi động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Open Firmware? - Definition

Open Firmware is a type of firmware that some computer systems use when they boot up. It controls the processor and performs system diagnostics before the operating system is loaded. Open Firmware also builds the "device tree," which locates internal and external devices connected to the computer. Each device is then assigned a unique address so it can be used once the computer starts up.

Understanding the Open Firmware

Thuật ngữ liên quan

  • Opacity
  • Open Source

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *