OpenCL

Định nghĩa OpenCL là gì?

OpenCLOpenCL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OpenCL - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Open Computing Language". OpenCL là một tiêu chuẩn mở cho cross-platform, lập trình song song. Ban đầu nó được phát triển bởi Apple vào năm 2008 và bây giờ được duy trì bởi Khronos Group. Các hệ điều hành quan trọng đầu tiên để hỗ trợ OpenCL là Snow Leopard (Mac OS X 10.6), được phát hành trong năm 2009.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OpenCL? - Definition

Stands for "Open Computing Language." OpenCL is an open standard for cross-platform, parallel programming. It was originally developed by Apple in 2008 and is now maintained by the Khronos Group. The first major operating system to support OpenCL was Snow Leopard (Mac OS X 10.6), which was released in 2009.

Understanding the OpenCL

Thuật ngữ liên quan

  • Open Source
  • OpenGL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *