OSI Model

Định nghĩa OSI Model là gì?

OSI ModelMô hình OSI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OSI Model - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

OSI (Open Systems Interconnection) mô hình được tạo ra bởi các tiêu chuẩn ISO để liên lạc giúp đỡ Chuẩn hóa giữa các hệ thống máy tính. Nó chia truyền vào các lớp khác nhau bảy, mà mỗi bao gồm nhiều tiêu chuẩn phần cứng, các giao thức, hoặc các loại dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OSI Model? - Definition

The OSI (Open Systems Interconnection) model was created by the ISO to help standardize communication between computer systems. It divides communications into seven different layers, which each include multiple hardware standards, protocols, or other types of services.

Understanding the OSI Model

Thuật ngữ liên quan

  • OSD
  • OSPF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *