Packet Analyzer

Định nghĩa Packet Analyzer là gì?

Packet AnalyzerPacket Analyzer. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Packet Analyzer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một phân tích dữ liệu là một ứng dụng máy tính dùng để theo dõi, đánh chặn và đăng nhập lưu lượng mạng mà đi qua một mạng lưới kỹ thuật số. Nó phân tích lưu lượng mạng và tạo ra một báo cáo tùy chỉnh để hỗ trợ các tổ chức trong việc quản lý mạng của họ. Gói phân tích cũng có thể được sử dụng bởi tin tặc để xâm nhập vào mạng và ăn cắp thông tin từ truyền mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhà quản lý mạng phải thận trọng để phân tích và bảo vệ lưu lượng mạng từ các mối đe dọa và hiệu suất thấp. Các nhà quản lý cần khắc phục sự cố mạng thường xuyên để đảm bảo rằng nó cung cấp một môi trường giao thông mạng hiệu quả và nhanh chóng.

What is the Packet Analyzer? - Definition

A packet analyzer is a computer application used to track, intercept and log network traffic that passes over a digital network. It analyzes network traffic and generates a customized report to assist organizations in managing their networks. Packet analyzers also may be used by hackers to intrude on networks and steal information from network transmissions.

Understanding the Packet Analyzer

A network manager must be vigilant to analyze and protect network traffic from threats and low performance. Managers should troubleshoot the network often to ensure that it provides an efficient and fast network traffic environment.

Thuật ngữ liên quan

  • Logic Analyzer
  • Network Security
  • Network Map
  • Network Tap
  • Packet
  • Proxy Server
  • Firewall
  • Packet Capture
  • Wireshark
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *