Pay Per Click (PPC)

Định nghĩa Pay Per Click (PPC) là gì?

Pay Per Click (PPC)Pay Per Click (PPC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pay Per Click (PPC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pay per click (PPC) là một mô hình quảng cáo trực tuyến, trong đó doanh thu kiếm được qua vòng loại tài trợ nhấp qua quảng cáo. PPC là một thành phần quảng cáo tìm kiếm nơi các nhà quảng cáo chào giá trên các từ khóa có liên quan.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà xuất bản quảng cáo trực tuyến nói chung bán trên giá mỗi hiển thị (CPI hoặc CPM) để giảm thiểu rủi ro. Hầu hết các nhà xuất bản trực tuyến là không thể bán tất cả các quảng cáo trong thời trang này. Như vậy, ít nhất là một số thành phần không gian quảng cáo được bán qua PPC. PPC và chi phí cho mỗi nhấp chuột (CPC) thực chất là đồng nghĩa nhưng có một sắc thái nhẹ. Một số xem xét UBND tỉnh nhiệm kỳ công nghiệp tổng thể nó liên quan tới giao thông trả tiền, trong khi CPC đề cập đến chi phí nhấp chuột cụ thể. Nói cách khác, Google là cầu thủ công nghiệp PPC lớn nhất, so với 25 cent trả tiền trên quảng cáo CPC cụ thể.

What is the Pay Per Click (PPC)? - Definition

Pay per click (PPC) is an online advertising model in which revenue is earned via qualifying sponsored click-through advertisements. PPC is a search advertising component where advertisers bid on relevant keywords.

Understanding the Pay Per Click (PPC)

Online publishers generally sell advertising on a cost per impression (CPI or CPM) basis to reduce risks. Most online publishers are not able to sell all ads in this fashion. Thus, at least some ad inventory components are sold via PPC. PPC and cost per click (CPC) are essentially synonymous but have a slight nuance. Some consider PPC the overall industry term that refers to paid traffic, while CPC refers to specific click costs. In other words, Google is the biggest PPC industry player, vs. 25 cents paid on a specific CPC ad.

Thuật ngữ liên quan

  • Click-Through Rate (CTR)
  • Cost Per Click (CPC)
  • Cost Per Lead (CPL)
  • Cost Per Action (CPA)
  • Contextual Advertising
  • Online Marketing
  • Online Advertising
  • Paid Search
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *