Personal Information Manager (PIM)

Định nghĩa Personal Information Manager (PIM) là gì?

Personal Information Manager (PIM)Quản lý thông tin cá nhân (PIM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Personal Information Manager (PIM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà quản lý thông tin cá nhân (PIM) là một ứng dụng phần mềm sử dụng công cụ để quản lý danh bạ, lịch, nhiệm vụ, các cuộc hẹn và dữ liệu cá nhân khác. công cụ PIM thay đổi tùy theo nhu cầu người dùng và giá thành sản phẩm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm PIM là một thuật ngữ rất chung chung và có thể bao gồm bất kỳ các tính năng sau:

What is the Personal Information Manager (PIM)? - Definition

A personal information manager (PIM) is a software application that uses tools to manage contacts, calendars, tasks, appointments and other personal data. PIM tools vary according to user need and product cost.

Understanding the Personal Information Manager (PIM)

PIM software is a very general term and may include any of the following features:

Thuật ngữ liên quan

  • Project Management
  • Personal Digital Assistant (PDA)
  • RSS Feed
  • Address Book
  • Cloud Computing
  • Cloud Backup
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *