Point-to-Point Protocol (PPP)

Định nghĩa Point-to-Point Protocol (PPP) là gì?

Point-to-Point Protocol (PPP)Point-to-Point Protocol (PPP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Point-to-Point Protocol (PPP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Point-to-point giao thức (PPP) là một giao thức mạng máy tính sử dụng để chuyển một gói tin giữa hai máy tính kết nối trực tiếp (point-to-point). Giao thức này được sử dụng cho một mức độ rất cơ bản của cách cung cấp khả năng kết nối dữ liệu liên kết giữa các máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có rất nhiều phương tiện vật lý cho khả năng kết nối point-to-point, như cáp nối tiếp đơn giản, điện thoại di động và đường dây điện thoại.

What is the Point-to-Point Protocol (PPP)? - Definition

Point-to-point protocol (PPP) is a computer network protocol used to transfer a datagram between two directly connected (point-to-point) computers. This protocol is used for a very basic level of connectivity providing data linkage between the computers.

Understanding the Point-to-Point Protocol (PPP)

There are many physical mediums for point-to-point connectivity, such as simple serial cables, mobile phones and telephone lines.

Thuật ngữ liên quan

  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Internet Protocol (IP)
  • Datagram
  • Logical Link Control (LLC)
  • Link Control Protocol (LCP)
  • Point-to-Point T1
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *