Print Management Software (PMS)

Định nghĩa Print Management Software (PMS) là gì?

Print Management Software (PMS)In Phần mềm quản lý (PMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Print Management Software (PMS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm quản lý in (PMS) là một hệ thống phần mềm được thiết kế cho việc quản lý và tối ưu hóa các thiết bị in ấn và các quá trình liên quan hiệu quả. Nó rất hữu ích trong việc quản lý khối lượng và tính chất của vật liệu in. Nó cũng cung cấp các tùy chọn để xác thực người dùng cho máy in và truy cập vào các dịch vụ in ấn tài liệu khác. Nó điều khiển hàng đợi in ấn và cung cấp phương pháp an toàn của in ấn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm quản lý in ấn không chỉ quản lý in, mà còn các khía cạnh khác nhau có liên quan đến in ấn. Các ví dụ bao gồm tóm tắt gửi đi để phân phát thư và phân phối, in offset và nhanh chóng in ấn. Phần mềm này quản lý tất cả các loại thiết bị khác nhau, từ máy in máy tính để bàn, máy photocopy và máy quét để máy in số lượng lớn và độ nét cao.

What is the Print Management Software (PMS)? - Definition

Print management software (PMS) is a software system designed for the effective management and optimization of print devices and related processes. It is useful in the management of the volume and nature of print materials. It also provides options for user authentication for accessing printers and other document print services. It controls the print queues and provides secure methods of printing.

Understanding the Print Management Software (PMS)

Print management software not only manages printing, but also various other aspects that relate to printing. Examples include briefs sent out for mailing and distribution, offset printing and quick printing. This software manages all kinds of devices ranging from desktop printers, copiers and scanners to high-volume and high-definition printers.

Thuật ngữ liên quan

  • Print Management
  • Software
  • Digital Printing
  • Managed Print Service (MPS)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Commercial Software
  • Service-Oriented Business Application (SOBA)
  • Original Equipment Manufacturer (OEM)
  • Help Desk
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *