Product Introduction

Định nghĩa Product Introduction là gì?

Product IntroductionGiơi thiệu sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product Introduction - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Product Introduction? - Definition

Understanding the Product Introduction

Thuật ngữ liên quan

  • Product Activation
  • Product Obsolescence
  • New Product Development (NPD)
  • Betaware
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *