Pseudo Random Number Generator (PRNG)

Định nghĩa Pseudo Random Number Generator (PRNG) là gì?

Pseudo Random Number Generator (PRNG)Pseudo Random Number Generator (PRNG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pseudo Random Number Generator (PRNG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy phát điện giả số ngẫu nhiên (PRNG) đề cập đến một thuật toán sử dụng công thức toán học để tạo ra các chuỗi số ngẫu nhiên. PRNGs tạo ra một chuỗi các con số xấp xỉ các tính chất của số ngẫu nhiên. Đây được xác định bởi một nhóm nhỏ các giá trị ban đầu. PRNGs là nền tảng cho việc sử dụng các cơ chế mã hóa và thế hệ then chốt khi họ đảm bảo thông điệp độc đáo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật toán PRNG sử dụng rộng rãi bao gồm: máy phát điện tuyến tính congruential, máy phát điện Fibonacci tụt, đăng ký thông tin phản hồi thay đổi tuyến tính, Blum Blum Shub, Fortuna và Mersenne Twister.

What is the Pseudo Random Number Generator (PRNG)? - Definition

A pseudo random number generator (PRNG) refers to an algorithm that uses mathematical formulas to produce sequences of random numbers. PRNGs generate a sequence of numbers approximating the properties of random numbers. This is determined by a small group of initial values. PRNGs are fundamental to the use of cryptographic mechanisms and key generation as they ensure message uniqueness.

Understanding the Pseudo Random Number Generator (PRNG)

Widely used PRNG algorithms include: linear congruential generators, lagged Fibonacci generators, linear feedback shift registers, Blum Blum Shub, Fortuna and Mersenne Twister.

Thuật ngữ liên quan

  • Random Number
  • Random Number Generator (RNG)
  • Algorithm
  • Source Code
  • Code
  • Coding
  • Function
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • High-Level Language (HLL)
  • Pseudocode

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *