Push-to-Talk (PTT)

Định nghĩa Push-to-Talk (PTT) là gì?

Push-to-Talk (PTT)Push-to-Talk (PTT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Push-to-Talk (PTT) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Push-to-talk (PTT hoặc P2T) là một phương pháp viễn thông mà thường sử dụng một hệ thống song công một nửa. Như tên của nó, push to talk (PTT) đòi hỏi người nói chuyện với một nút nhấn cho bên kia ở đầu kia của đường để nghe ông. Bởi vì cơ bản PTT sử dụng half duplex, chỉ có một người có thể nói chuyện một lúc. radio cảnh sát, hệ thống viễn thông kiểm soát không lưu, và thậm chí một số công nghệ di động (ví dụ iDEN) employ push to talk.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người dùng PTT giao tiếp hai chiều nhưng không đồng thời trong quá trình truyền giọng nói, ví dụ, những người gọi thay phiên nhau nói và nghe qua nút nhấn chuyển đổi.

What is the Push-to-Talk (PTT)? - Definition

Push-to-talk (PTT or P2T) is a method of telecommunications that normally uses a half duplex system. As the name implies, Push To Talk (PTT) requires the person talking to press a button for the other party at the other end of the line to hear him. Because basic PTT uses half duplex, only one person can talk at a time. Police radios, air traffic controller telecommunications systems, and even some cellular technologies (e.g. iDEN) employ Push To Talk.

Understanding the Push-to-Talk (PTT)

PTT users communicate bidirectionally but not simultaneously during voice transmission, i.e., callers take turns speaking and listening via push button switching.

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Half Duplex (HDX)
  • Full Duplex (FDx)
  • Third Generation Wireless (3G)
  • Wireless
  • Push to Talk Over Cellular (PoC)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *