Qualified Identifier

Định nghĩa Qualified Identifier là gì?

Qualified IdentifierĐịnh danh Qualified. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Qualified Identifier - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một định danh có trình độ, trong C #, là một chuỗi bao gồm một định danh duy nhất hoặc một chuỗi các định danh được phân cách bằng dấu chấm (.). Nó được khai báo trong một không gian tên và có thể bao gồm một hoặc nhiều không gian tên hoặc các loại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một định danh có trình độ là một yếu tố chương trình (giao diện, chủng loại, biến, tên không gian, vv) mà có một cái tên đầy đủ. Một tên đầy đủ là con đường thứ bậc hoàn toàn của một định danh, bắt đầu từ không gian tên toàn cầu của mình.

What is the Qualified Identifier? - Definition

A qualified identifier, in C#, is a string that includes a single identifier or a sequence of identifiers that are separated by dot (.). It is declared within a name space and can include one or more name spaces or types.

Understanding the Qualified Identifier

A qualified identifier is a program element (interface, type, variable, name space, etc.) that has a fully qualified name. A fully qualified name is the complete hierarchical path of an identifier, starting from its global name space.

Thuật ngữ liên quan

  • Identifier
  • Interface
  • Declaration
  • Data
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *