R/3 Client/Server Application

Định nghĩa R/3 Client/Server Application là gì?

R/3 Client/Server ApplicationR / 3 Client / Server Application. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ R/3 Client/Server Application - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the R/3 Client/Server Application? - Definition

Understanding the R/3 Client/Server Application

Thuật ngữ liên quan

  • SAP DB
  • Host Operating System
  • Application Layer
  • Physical Layer
  • User Interface (UI)
  • Application Server
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Computer Aided Test Tool (CATT)
  • Batch Job
  • Help Desk

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *