Real-Time Blackhole List (RBL)

Định nghĩa Real-Time Blackhole List (RBL) là gì?

Real-Time Blackhole List (RBL)Real-Time Blackhole List (RBL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Real-Time Blackhole List (RBL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Real-time danh sách Blackhole (RBL) là một danh sách động sở hữu trí tuệ chủ địa chỉ đó là spammer hoạt động hoặc các nguồn thư rác. RBL có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) với khách hàng là spammer hoặc máy chủ ISP đang bị bắt cóc cho spam mục đích. RBL cũng được biết đến như một danh sách đen DNS (DNSBL).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần lớn các thư rác là kết quả của quảng cáo trực tuyến và email với số lượng lớn không mong muốn (UBE). Khi spam được gửi, chuyển tiếp địa chỉ IP sẽ được thêm vào RBL. Việc lạm dụng hệ thống ngăn chặn RBL bởi thư rác ngập ngừng. Tuy nhiên, quá trình danh sách đen phải được xử lý cẩn thận. Nó không thể cấm các kết nối nguồn thích hợp hoặc xác thực hoặc mạng mã nguồn mở. Nếu một ISP đặt mua RBL, các ISP có thể xác định địa chỉ IP nên bị chặn và thêm vào RBL. Nếu một địa chỉ IP phù hợp với một địa chỉ IP được liệt kê trên RBL, kết nối tự động là dropped.The RBL được thực hiện đầu tiên bởi lạm dụng Thư Prevention System (MAPS), được mua lại bởi Trend Micro vào năm 2005. Trend Micro tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt và chính sách trong nỗ lực liên tục của nó đến các địa chỉ IP đề cử và loại bỏ thư rác từ danh sách dữ liệu Blackhole của nó.

What is the Real-Time Blackhole List (RBL)? - Definition

Real-time blackhole list (RBL) is a dynamic list of IP address owners that are active spammers or spam sources. The RBL may include Internet service providers (ISP) with customers that are known spammers or ISP servers that are hijacked for spamming purposes. RBL is also known as a DNS Black List (DNSBL).

Understanding the Real-Time Blackhole List (RBL)

The majority of spam is the result of online advertisements and unsolicited bulk email (UBE). When spam is delivered, the forwarding IP address is added to the RBL. The RBL prevents system abuse by halting spam. However, the blacklisting process must be handled carefully. It cannot prohibit appropriate or authentic source connections or open-source networking. If an ISP subscribes to the RBL, the ISP may determine which IP addresses should be blocked and added to the RBL. If an IP address matches an IP address listed on the RBL, the connection is automatically dropped.The RBL was first implemented by the Mail Abuse Prevention System (MAPS), which was acquired by Trend Micro in 2005. Trend Micro adheres to strict guidelines and policies in its continuous effort to nominate and remove spam IP addresses from its blackhole data listings.

Thuật ngữ liên quan

  • Spam
  • Snowshoe Spamming
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Hacking
  • Hacking Tool
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Unsolicited Bulk Email (UBE)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *