Registration Admission Status (RAS)

Định nghĩa Registration Admission Status (RAS) là gì?

Registration Admission Status (RAS)Đăng ký nhập học Status (RAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Registration Admission Status (RAS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tình trạng đăng ký nhập học (RAS) là một yếu tố tín hiệu quan trọng trong các mạng VoIP và một phần của các thành phần giao thức H.225 mạng cho H.323 truyền thông. RAS giám sát cho phép người sử dụng, mức độ quyền và giám sát.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RAS được thiết kế để xử lý băng thông đa phương tiện. bản tin RAS được trao đổi thông qua tần số kênh RAS, mà được phân bổ trước khi giao tiếp mạng thiết bị đầu cuối. Sau đây là RAS request và response tín hiệu:

What is the Registration Admission Status (RAS)? - Definition

Registration admission status (RAS) is a critical signaling element in VoIP networks and part of the H.225 network protocol component for H.323 communications. RAS oversees user authorization, permission levels and monitoring.

Understanding the Registration Admission Status (RAS)

RAS is designed to handle multimedia bandwidths. RAS messages are exchanged via RAS channel frequencies, which are allocated prior to terminal network communication. The following are RAS request and response signals:

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Internet Protocol (IP)
  • Integrated Services Digital Network (ISDN)
  • Q.931
  • Bandwidth
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • H.323
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *