Route File

Định nghĩa Route File là gì?

Route FileRoute file. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Route File - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tập tin tuyến đường là một loại hình cụ thể của tập tin máy tính có chứa các thiết lập hệ thống tùy biến và các thông số có thể được thực hiện để cải thiện hiệu suất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tập tin tuyến đường bao gồm tất cả các thông số hệ thống cần phải thích ứng với các yêu cầu tài nguyên của bất kỳ ứng dụng và tiện ích được cài đặt. Hệ điều hành sẽ mở ra và cập nhật những thay đổi như mô tả trong tập tin để tối ưu hóa riêng của mình để thực hiện.

What is the Route File? - Definition

A route file is a specific type of computer file that contains system customization settings and parameters that can be implemented to improve performance.

Understanding the Route File

A route file includes all the parameters a system needs to adapt to the resource requirements of any applications and utilities that are installed. The operating system will open and update the changes as described in the file to optimize itself for performance.

Thuật ngữ liên quan

  • Unix
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional
  • Virtualization
  • Sliding Window

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *