RSA Identification Verification for Health Care

Định nghĩa RSA Identification Verification for Health Care là gì?

RSA Identification Verification for Health CareXác Nhận RSA cho chăm sóc sức khỏe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RSA Identification Verification for Health Care - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

RSA xác minh nhận dạng cho chăm sóc sức khỏe là một sản phẩm xác thực danh tính thời gian thực được sản xuất bởi RSA Security Inc RSA tuyển mộ xác minh xác định dựa trên tri thức xác thực (KBA) để giúp đảm bảo rằng các hồ sơ y tế điện tử nhạy cảm (EHR) chỉ được truy cập bởi người dùng được ủy quyền. Các bước sau đây trong quá trình này bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RSA xác minh nhận dạng cho chăm sóc sức khỏe là một cách thức mà các nhà quản lý an ninh có thể gán và các thông tin truy cập giám sát thông tin EHR bí mật. Nó cũng có thể cung cấp cho bệnh nhân với quyền truy cập vào hồ sơ bệnh án của mình để có được thông tin và quyết định ai có thể được phép xem dữ liệu y tế điện tử của họ. Quá trình KBA ban đầu nhanh chóng tìm kiếm hồ sơ công cộng để được giúp đỡ trong cấp quyền truy cập người dùng. quá trình kiểm chứng xác này giúp xác định liệu một cá nhân có thể được truy cập vào EHR ngay cả khi họ đang sử dụng không thường xuyên hoặc người sử dụng lần đầu. Các danh sách quá trình xác thực một loạt các câu hỏi để trả lời. Quá trình cuối cùng là đánh giá rủi ro, trong đó thiết lập số lần người dùng đã cố gắng đăng nhập vào, trong số những thứ khác. Nó cung cấp định danh thay thế khác so với số hồ sơ bệnh án và số an sinh xã hội, trong đó tăng security.This quá trình được ghi nhận để lưu thông tin và do đó chi phí chăm sóc sức khỏe trong khi xác định người dùng truy cập một cách rất nhanh chóng và sáng tạo.

What is the RSA Identification Verification for Health Care? - Definition

RSA identification verification for health care is a real-time identity authentication product produced by RSA Security Inc. RSA identification verification enlists knowledge-based authentication (KBA) to help ensure that sensitive electronic health records (EHR) are accessed only by authorized users. The following steps in the process include:

Understanding the RSA Identification Verification for Health Care

RSA identification verification for health care is a way in which security managers can assign and oversee access credentials to confidential EHR information. It can also provide patients with access to their own medical records in order to obtain information and decide who may be permitted to view their electronic health data. The initial KBA process quickly searches public records for help in granting user access. This identification proofing process helps determine whether an individual can gain access to the EHR even if they're infrequent users or first-time users. The authentication process lists a series of questions to answer. The final process is risk assessment, which establishes the number of times the user has tried to sign on, among other things. It provides alternative identifiers other than medical record numbers and Social Security numbers, which increases security.This process is noted to save IT and therefore health care costs while determining user access in a very quick and innovative manner.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Personal Health Record (PHR)
  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • Knowledge-Based Authentication (KBA)
  • Authentication
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *