RTP Control Protocol (RTCP)

Định nghĩa RTP Control Protocol (RTCP) là gì?

RTP Control Protocol (RTCP)RTP Control Protocol (RTCP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RTP Control Protocol (RTCP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

RTP Control Protocol (RTCP) là một thành phần giao thức truyền tải thời gian thực (RTP) của Voice over Internet Protocol truyền thông (VoIP). vận hành và gói cấu trúc cơ bản của RTCP được quy định bởi RFC 3550.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tính năng RTCP là:

What is the RTP Control Protocol (RTCP)? - Definition

RTP Control Protocol (RTCP) is a real time transport protocol (RTP) component of voice over Internet protocol (VoIP) communication. RTCP’s basic operation and packet structure are specified by RFC 3550.

Understanding the RTP Control Protocol (RTCP)

RTCP features are:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol (IP)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Packet
  • Quality of Service (QoS)
  • Jitter (VoIP)
  • Koobface
  • Activex Control
  • Bookmark
  • Bookmarklet
  • Firefox

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *