Sealed Class

Định nghĩa Sealed Class là gì?

Sealed ClassLớp Sealed. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sealed Class - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lớp niêm phong, trong C #, là một lớp mà không thể được thừa hưởng bởi bất kỳ lớp nhưng có thể được khởi tạo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không giống như một cấu trúc, được ngầm kín, một lớp niêm phong được khai báo với từ khóa "kín" để ngăn chặn tai nạn thừa kế của lớp. Một lớp học kín có thể hữu ích chỉ khi nó có phương pháp với công chúng cấp khả năng tiếp cận. Một lớp học kín không thể là một lớp trừu tượng là lớp trừu tượng được thiết kế để được bắt nguồn bởi một lớp cung cấp thực hiện cho các phương pháp trừu tượng và tài sản.

What is the Sealed Class? - Definition

A sealed class, in C#, is a class that cannot be inherited by any class but can be instantiated.

Understanding the Sealed Class

Unlike a struct, which is implicitly sealed, a sealed class is declared with the keyword, "sealed" to prevent accidental inheritance of the class. A sealed class can be useful only if it has methods with public-level accessibility. A sealed class cannot be an abstract class as the abstract class is intended to be derived by another class that provides implementation for the abstract methods and properties.

Thuật ngữ liên quan

  • Inheritance
  • Base Class - .NET
  • Derived Class
  • Virtual Method
  • Software Versioning
  • Abstract Class
  • Reflection
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *