Search Engine Marketing (SEM)

Định nghĩa Search Engine Marketing (SEM) là gì?

Search Engine Marketing (SEM)Search Engine Marketing (SEM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Search Engine Marketing (SEM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Search Engine Marketing (SEM) là một quá trình mà nhiều phương pháp được sử dụng để cải thiện tầm nhìn thị trường và tiếp xúc cho một thương hiệu, sản phẩm hay cơ chế service.SEM bao gồm Search Engine Optimization (SEO), mạng xã hội, vị trí dự thầu, pay-per-click (PPC), quảng cáo theo ngữ cảnh, trả bao gồm, geomapping, AdSense và AdWords, cũng như các định dạng đa phương tiện truyền thông, chẳng hạn như YouTube và marketing geospecific, như Foursquare.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Search Engine Marketing công cụ bao gồm

What is the Search Engine Marketing (SEM)? - Definition

Search Engine Marketing (SEM) is a process by which multiple methods are utilized to improve market visibility and exposure for a brand, product or service.SEM mechanisms include Search Engine Optimization (SEO), social networking, bid placement, pay-per-click (PPC), contextual advertising, paid inclusion, geomapping, AdSense and AdWords, as well as multiple media formats, such as YouTube and geospecific marketing, like Foursquare.

Understanding the Search Engine Marketing (SEM)

Search Engine Marketing tools include

Thuật ngữ liên quan

  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Online Marketing
  • Online Advertising
  • Search Engine Results Page (SERP)
  • Organic Search Engine Optimization (Organic SEO)
  • Pay Per Click (PPC)
  • Advertising Network (Ad Network)
  • Marketing Content Management (MCM)
  • Data Modeling
  • Data

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *