Secondary Audio Program (SAP)

Định nghĩa Secondary Audio Program (SAP) là gì?

Secondary Audio Program (SAP)Chương trình âm thanh trung học (SAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Secondary Audio Program (SAP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chương trình âm thanh trung học (SAP) là một kênh phụ trợ thay thế âm thanh để truyền hình tiêu chuẩn trạm hoặc chương trình (TV). SAP được truyền qua các hãng phim phụ (ví dụ, TV màu) so với các hãng âm thanh như radio FM. SAP có thể truy cập qua mạng không dây, TV, máy chiếu phim ghi (VCR) hoặc di receiver.Most TV và VCR được sản xuất sau năm 1995 là SAP-enabled.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năm 1984, Ủy ban Hệ thống Truyền hình Quốc gia (NTSC) kết hợp SAP như là một phần của âm thanh truyền hình đa kênh của nó (MTS) đặc điểm kỹ thuật. NTSC và MTS thông số kỹ thuật được áp dụng tại Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Chile, Brazil, Argentina, Philippines và Đài Loan. Tính đến tháng 6 năm 2009, Mỹ chỉ sử dụng MTS trong TV analog vì transition.The sau kỹ thuật số là SAP ứng dụng ví dụ:

What is the Secondary Audio Program (SAP)? - Definition

Secondary Audio Program (SAP) is an auxiliary audio channel alternative to standard television (TV) stations or programs. SAP is transmitted via sub video carriers (for example, color TV) vs. audio carriers like FM radio. SAP is accessible via wireless, TV, videocassette recorder (VCR) or portable receiver.Most TVs and VCRs manufactured after 1995 are SAP-enabled.

Understanding the Secondary Audio Program (SAP)

In 1984, the National Television System Committee (NTSC) incorporated SAP as part of its multichannel television sound (MTS) specification. NTSC and MTS specifications are applied in Canada, the United States, Mexico, Chile, Brazil, Argentina, the Philippines and Taiwan. As of June 2009, the United States only uses MTS in analog TV because of the digital transition.The following are SAP application examples:

Thuật ngữ liên quan

  • Smart Television (Smart TV)
  • Descriptive Video Service (DVS)
  • Auxiliary Port (AUX)
  • National Television System Committee (NTSC)
  • Multi Channel Television Sound (MTS)
  • Digital Video Broadcasting (DVB)
  • Analog
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *