Service-Oriented Analysis and Design (SOAD)

Định nghĩa Service-Oriented Analysis and Design (SOAD) là gì?

Service-Oriented Analysis and Design (SOAD)Service-Oriented Phân tích và Thiết kế (SOAD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service-Oriented Analysis and Design (SOAD) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích hướng dịch vụ và thiết kế (SOAD) là một phương pháp mà đề cập đến việc xây dựng mô hình và thiết kế cho kiến ​​trúc hướng dịch vụ (SOA) ứng dụng. Một cách tiếp cận SOAD trong việc thiết kế các ứng dụng SOA đòi hỏi các yếu tố chính sau đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SOA hiện mô hình hóa các ngành như OOAD, khung EA, và BPM không thể đáp ứng yêu cầu khi áp dụng một cách độc lập để ứng dụng SOA. triển khai sớm các dự án SOA đã được phát triển trong OOAD, khung EA và BPM chỉ bao gồm một phần của kiến ​​trúc SOA. Như vậy, SOAD ra đời để đảm bảo thực hiện thành công và đầy đủ các ứng dụng SOA. SOAD là một phương pháp xây dựng mô hình toàn diện mà xây dựng dựa trên hiện có, nổi xử lý kỷ luật và chứng minh phương pháp: OOAD, khung EA và BPM. Ngoài sự kết hợp của các phương pháp đã được chứng minh, các khái niệm và các khía cạnh quan trọng sau đây cũng phải được xem xét trong một cách tiếp cận SOAD:

What is the Service-Oriented Analysis and Design (SOAD)? - Definition

Service-oriented analysis and design (SOAD) is a methodology that refers to the modeling and design for service-oriented architecture (SOA) applications. A SOAD approach in designing SOA applications requires the following key elements:

Understanding the Service-Oriented Analysis and Design (SOAD)

The existing SOA modeling disciplines such as OOAD, EA frameworks, and BPM are not able to meet the requirements when applied independently to SOA applications. Early implementation of SOA projects that were developed in OOAD, EA frameworks and BPM only cover a portion of SOA architecture. Thus, SOAD came into existence to ensure successful and full implementation of SOA applications. SOAD is a holistic modeling methodology that builds upon existing, well-disciplined and proven methodologies: OOAD, EA frameworks and BPM. In addition to this combination of proven methods, the following important concepts and aspects must also be considered in an SOAD approach:

Thuật ngữ liên quan

  • Business Process Management (BPM)
  • Information Technology (IT)
  • Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)
  • Cloud Computing
  • Service-Oriented Architecture (SOA)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *