Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA)

Định nghĩa Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) là gì?

Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA)Service-Oriented Modeling và Kiến trúc (SOMA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mô hình hướng dịch vụ và kiến ​​trúc (SOMA) là một phương pháp để mô hình hóa kiến ​​trúc hướng dịch vụ (SOA) ứng dụng. SOMA là một phân tích và thiết kế phương pháp end-to-end mở rộng phương pháp hướng đối tượng và phân tích dựa trên thành phần và thiết kế truyền thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SOMA được dựa trên ba giai đoạn chính:

What is the Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA)? - Definition

Service-oriented modeling and architecture (SOMA) is a methodology for modeling service-oriented architecture (SOA) applications. SOMA is an end-to-end analysis and design method that extends traditional object-oriented and component-based analysis and design methods.

Understanding the Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA)

SOMA is based on three major phases:

Thuật ngữ liên quan

  • Business Intelligence (BI)
  • Start of Authority (SOA)
  • Service-Oriented Business Application (SOBA)
  • Business Continuity Plan (BCP)
  • Modeling Language
  • Business Process
  • Service Assurance Platform
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *