Session Announcement Protocol (SAP)

Định nghĩa Session Announcement Protocol (SAP) là gì?

Session Announcement Protocol (SAP)Phiên Thông báo Protocol (SAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Session Announcement Protocol (SAP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phiên Thông báo Protocol (SAP) được sử dụng cho chương trình phát sóng phiên dữ liệu multicast và các yêu cầu thông tin liên lạc tham gia. Năm 2000 nó đã được công bố bởi Internet Engineering Task Force (IETF) như thí nghiệm tiêu chuẩn RFC 2974.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SAP bao gồm các tính năng sau:

What is the Session Announcement Protocol (SAP)? - Definition

Session Announcement Protocol (SAP) is used for multicast data session broadcasts and participant communication requirements. In 2000 it was published by the Internet Engineering Task Force (IETF) as Experimental Standard RFC 2974.

Understanding the Session Announcement Protocol (SAP)

SAP includes the following features:

Thuật ngữ liên quan

  • Multicast
  • Internet Engineering Task Force (IETF)
  • Session Description Protocol (SDP)
  • User Datagram Protocol (UDP)
  • Real-Time Transport Protocol (RTP)
  • Cache
  • Bus Mastering
  • Chat
  • Presence
  • IEEE 802.11e

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *