Simple Directmedia Layer

Định nghĩa Simple Directmedia Layer là gì?

Simple Directmedia LayerĐơn giản Directmedia lớp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Simple Directmedia Layer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Simple lớp Directmedia (SDL) là một nền tảng thư viện đa phương tiện viết bằng C để cung cấp truy cập ở mức thấp để bàn phím, chuột, âm thanh, phím điều khiển và phần cứng 3D thông qua OpenGL. Nó cũng được sử dụng bởi phần mềm phát lại MPEG và nhiều trò chơi phổ biến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Simple Directmedia Layer? - Definition

Simple directmedia layer (SDL) is a cross-platform multimedia library written in C to provide low level access to keyboard, mouse, audio, joystick and 3D hardware through OpenGL. It is also used by MPEG playback software and many popular games.

Understanding the Simple Directmedia Layer

Thuật ngữ liên quan

  • C Programming Language (C)
  • System Software
  • Lesser General Public License (LGPL)
  • Erlang C
  • Java
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus
  • Nubus
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *