Single Inline Package (SIP)

Định nghĩa Single Inline Package (SIP) là gì?

Single Inline Package (SIP)Single Inline Package (SIP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Single Inline Package (SIP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gói inline đơn (SIP) là một gói chip máy tính chỉ chứa một hàng duy nhất của chân kết nối. Điều này khác với gói nội tuyến kép (DIP), trong đó có hai hàng chân kết nối. Một gói inline đơn cũng có thể được gọi là một gói pin inline singline (SIPP).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SIP không phải là phổ biến như các kép gói in-line (DIP); Tuy nhiên, SIP đã được sử dụng để đóng gói nhiều điện trở và chip RAM với pin thông thường. Bằng cách sử dụng bề mặt gắn kết quá trình thiết bị hoặc quá trình DIP, SIP sắp xếp chung chip RAM trên một bảng nhỏ. Hội đồng quản trị một mình bao gồm một hàng duy nhất của tiềm pin, trong đó kết nối với một ổ cắm đặc biệt trên một hệ thống hoặc một bảng hệ thống mở rộng. SIP thường được kết hợp với module bộ nhớ. Khi so sánh với DIPs, trong đó có một tối đa điển hình I / O số 64, SIP thường bao gồm tối đa điển hình I / O số 24, nhưng với gói thấp expenditures.Most nhỏ dạng SIP là các thiết bị song song mảng của common- thành phần giá trị, chẳng hạn như mảng điện trở, điốt, vv SIP lớn dạng thường mạch lai, chẳng hạn như tạo dao động, giờ vv phần nội dung của SIP hoặc là làm bằng gốm hoặc bằng nhựa, với một số dẫn thường khác nhau giữa bốn và 64. có ba kiểu SIP: đúc, conformal tráng và không tráng.

What is the Single Inline Package (SIP)? - Definition

A single inline package (SIP) is a computer chip package that contains only a single row of connection pins. This is different from dual inline packages (DIP), which have two rows of connected pins. A single inline package may also be known as a singline inline pin package (SIPP).

Understanding the Single Inline Package (SIP)

SIP is not as common as the dual in-line package (DIP); however, SIPs have been used to package multiple resistors and RAM chips with a common pin. By either using surface mounting device process or DIP process, SIPs collectively arrange RAM chips on a small board. The board alone includes a single row of pin leads, which connect to a particular socket on a system or a system-expansion board. SIPs are usually associated with memory modules. When compared with DIPs, which have a typical maximum I/O count of 64, SIPs usually consist of a typical maximum I/O count of 24, but with lower package expenditures.Most small-form SIPs are parallel-array devices of common-value components, such as resistor arrays, diodes, etc. The large-form SIPs are often hybrid circuits, such as oscillators, timers, etc. The body of SIP is either made of ceramic or plastic, with a lead count usually ranging between four and 64. There are three SIP styles: molded, conformal coated and uncoated.

Thuật ngữ liên quan

  • Memory
  • Single Inline Memory Module (SIMM)
  • Random Access Memory (RAM)
  • Read-Only Memory (ROM)
  • Resistor
  • Storage
  • Dual In-line Memory Module (DIMM)
  • Surface-Mount Device (SMD)
  • Memory Address
  • Alan Turing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *