SIP for Instant Messaging and and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE)

Định nghĩa SIP for Instant Messaging and and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE) là gì?

SIP for Instant Messaging and and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE)SIP cho Instant Messaging và và Presence Leveraging Extensions (SIMPLE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SIP for Instant Messaging and and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Session Initiation Protocol cho Instant Messaging và Presence Leveraging (SIMPLE) là một mở rộng của giao thức phiên khởi đầu (SIP) được sử dụng để khởi động và quản lý thông tin liên lạc ngay lập tức thông qua mạng hoặc Internet. ĐƠN GIẢN là một giao thức bộ mã nguồn mở được thực hiện hoặc là một phần của một hệ thống thông tin liên lạc ngay lập tức có mặt dựa trên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SIMPLE được thiết kế để cung cấp thông tin, cảnh báo hoặc thông báo về sự hiện diện của khách hàng và các chế độ khác nhau của thông tin liên lạc ngay lập tức. Các thành phần có mặt của SIMPLE xử lý các quá trình khác nhau có nguồn gốc từ SIP, bao gồm đăng ký, thông báo và lệnh Xuất bản, trong đó mỗi user agent gửi đến máy chủ để chuyển tiếp trạng thái thông tin hiện tại của họ.

What is the SIP for Instant Messaging and and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE)? - Definition

Session Initiation Protocol for Instant Messaging and Presence Leveraging (SIMPLE) is an extension to the session initiation protocol (SIP) used to initiate and manage instant communication over a network or the Internet. SIMPLE is an open source protocol suite that is implemented or is part of a presence-based instant communication system.

Understanding the SIP for Instant Messaging and and Presence Leveraging Extensions (SIMPLE)

SIMPLE is designed to provide information, alerts or notifications about a client’s presence and different modes of instant communication. The presence component of SIMPLE handles various processes native to SIP, including subscriptions, notifications and the Publication command, which each user agent sends to the server to relay their current information state.

Thuật ngữ liên quan

  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • User Agent (UA)
  • User Agent Client (UAC)
  • Instant Message (IM)
  • Web Server Security
  • VPN Router
  • Skeleton Network
  • Tracking Cookie
  • Broken Link
  • Facebook Mobile

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *