Software Agent

Định nghĩa Software Agent là gì?

Software AgentPhần mềm Agent. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Agent - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đại lý phần mềm là một phần của phần mềm có chức năng như một đại lý cho một người dùng hoặc một chương trình khác, làm việc độc lập và liên tục trong một môi trường cụ thể. Nó bị ức chế bởi các quá trình và các đại lý khác, nhưng cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình trong hoạt động trong một môi trường trong một thời gian dài của thời gian.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đại lý phần mềm cung cấp nhiều lợi ích cho người dùng cuối bằng cách tự động các tác vụ lặp đi lặp lại. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đại lý phần mềm bao gồm:

What is the Software Agent? - Definition

A software agent is an piece of software that functions as an agent for a user or another program, working autonomously and continuously in a particular environment. It is inhibited by other processes and agents, but is also able to learn from its experience in functioning in an environment over a long period of time.

Understanding the Software Agent

Software agents offer various benefits to end users by automating repetitive tasks. The basic concepts related to software agents are:

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Shopping Bot
  • Monitoring Software
  • Data Mining
  • Wait State
  • Host
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *