Software Switch

Định nghĩa Software Switch là gì?

Software SwitchPhần mềm chuyển mạch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Switch - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuyển đổi phần mềm là một giao thức Internet (IP) giao diện lập trình ứng dụng (API), trong đó cầu hệ thống phần mềm và phần cứng. Thiết bị này được phát triển bởi Softswitch Consortium quốc tế (ISC), được thành lập tháng 5 năm 1999. Thuật ngữ này còn được gọi là chuyển mạch mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giải pháp Softswitch dựa trên các tiêu chuẩn IP mở, trong đó giảm chi phí gắn liền với các giải pháp thay thế phần cứng truyền thống. Ví dụ về các công tắc phần mềm bao gồm các đại lý cuộc gọi, máy chủ cuộc gọi và điều khiển media gateway. tuyến đường Softswitch IP truyền dữ liệu như Voice over Internet Protocol (VoIP) và lưu lượng thiết bị như âm thanh, video, thoại và fax. định tuyến này được thực hiện thông qua các chức năng sau:

What is the Software Switch? - Definition

A software switch is an Internet Protocol (IP) application programming interface (API), which bridges software and hardware systems. The device was developed by the International Softswitch Consortium (ISC), which was formed in May 1999. This term is also known as softswitch.

Understanding the Software Switch

Softswitch solutions are based on open IP standards, which reduce costs associated with traditional hardware replacement solutions. Examples of software switches include call agents, call servers and media gateway controllers. Softswitch routes IP data communications such as voice over Internet protocol (VoIP) and device traffic such as audio, video, voice and fax. This routing is done through the following functions:

Thuật ngữ liên quan

  • Application Programming Interface (API)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *