SPDY Protocol

Định nghĩa SPDY Protocol là gì?

SPDY ProtocolSPDY Nghị định thư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SPDY Protocol - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các SPDY (nhanh chóng rõ rệt) giao thức là một mã nguồn mở, Transmission Control Protocol (TCP) dựa trên giao thức lớp ứng dụng mà nội dung vận chuyển trên Web. Phát triển như là một giao thức thử nghiệm theo nhóm Chromium của Google trong năm 2009, SPDY chủ yếu hướng tới việc giảm độ trễ trang Web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các dự án Chromium được khởi xướng để đạt được tốc độ truyền tải cao hơn bằng cách làm cho một kết nối duy nhất cho mỗi khách hàng ưu tiên và multiplex quá trình truyền tải tập tin. Các giao thức SPDY được tạo thành từ một lớp phiên trên đầu trang của một lớp vỏ an toàn (SSL), tạo điều kiện nhiều suối đồng thời và xen kẽ qua kết nối TCP. SPDY định nghĩa một định dạng khung mới để mã hóa và truyền dữ liệu qua dây dẫn. tính năng giao thức SPDY bao gồm:

What is the SPDY Protocol? - Definition

The SPDY (pronounced speedy) protocol is an open-source, Transmission Control Protocol (TCP)-based, application layer protocol that transports content over the Web. Developed as an experimental protocol by Google's Chromium group in 2009, SPDY is primarily geared toward reducing Web page latency.

Understanding the SPDY Protocol

The Chromium project was initiated to achieve higher transmission speeds by rendering a single connection per client to prioritize and multiplex the file transmission process. The SPDY protocol is made up of a session layer on top of a secure shell (SSL), which facilitates multiple concurrent and interleaved streams over a TCP connection. SPDY defines a new framing format for encoding and transmitting data over the wire. SPDY protocol features include:

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Secure Sockets Layer (SSL)
  • Session Layer
  • Application Layer
  • Google
  • Multiplexing
  • Google Apps
  • Green Networking
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Internet Protocol (IP)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *