Stove Piped Development

Định nghĩa Stove Piped Development là gì?

Stove Piped DevelopmentBếp Phát triển Pied. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stove Piped Development - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Stove Piped Development? - Definition

Understanding the Stove Piped Development

Thuật ngữ liên quan

  • Module
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Just-In-Time Compiler (JIT Compiler)
  • Bug
  • Software Development Kit (SDK)
  • Java
  • Visual Basic (VB)
  • Software Engineering
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *