Strongly Typed

Định nghĩa Strongly Typed là gì?

Strongly TypedTyped mạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Strongly Typed - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Gõ mạnh là một khái niệm dùng để chỉ một ngôn ngữ lập trình hạn chế thực thi nghiêm ngặt về xen các giá trị với các loại dữ liệu khác nhau. Khi hạn chế đó bị vi phạm và lỗi (ngoại lệ) xảy ra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ví dụ về ngôn ngữ mạnh mẽ gõ tồn tại bao gồm Java, Ruby, Smalltalk và Python. Trong trường hợp của Java, lỗi đánh máy được phát hiện quá trình biên dịch ngôn ngữ lập trình khác, như Ruby, phát hiện gõ lỗi trong thời gian chạy.

What is the Strongly Typed? - Definition

Strongly typed is a concept used to refer to a programming language that enforces strict restrictions on intermixing of values with differing data types. When such restrictions are violated and error (exception) occurs.

Understanding the Strongly Typed

Examples of strongly typed languages in existence include Java, Ruby, Smalltalk and Python. In the case of Java, typing errors are detected during compilation Other programming languages, like Ruby, detect typing errors during the runtime.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Type
  • Run Time
  • Java
  • Python
  • Stringly Typed
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *