Structured Analysis

Định nghĩa Structured Analysis là gì?

Structured AnalysisPhân tích cấu trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Structured Analysis - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích cấu trúc là một phần mềm kỹ thuật kỹ thuật có sử dụng sơ đồ đồ họa để phát triển và thông số kỹ thuật hệ thống miêu tả được dễ hiểu bởi người sử dụng. Những sơ đồ mô tả các bước cần thiết phải xảy ra và các dữ liệu cần thiết để đáp ứng các chức năng thiết kế của một phần mềm đặc biệt. Đây là loại phân tích chủ yếu tập trung vào các hệ thống logic và chức năng, và mục đích để chuyển đổi yêu cầu kinh doanh vào các chương trình máy tính và thông số kỹ thuật phần cứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các bước quan trọng tham gia vào quá trình phân tích cấu trúc như sau:

What is the Structured Analysis? - Definition

Structured analysis is a software engineering technique that uses graphical diagrams to develop and portray system specifications that are easily understood by users. These diagrams describe the steps that need to occur and the data required to meet the design function of a particular software. This type of analysis mainly focuses on logical systems and functions, and aims to convert business requirements into computer programs and hardware specifications.

Understanding the Structured Analysis

The major steps involved in the structured analysis process are:

Thuật ngữ liên quan

  • Software Development
  • Systems Analysis
  • Software Engineering
  • Business Software
  • Orthogonal
  • Tom DeMarco
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *