Structured Programming

Định nghĩa Structured Programming là gì?

Structured ProgrammingLập trình có cấu trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Structured Programming - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lập trình có cấu trúc là một phương pháp lập trình logic được coi là tiền thân của lập trình hướng đối tượng (OOP). lập trình có cấu trúc tạo điều kiện cho sự hiểu biết chương trình và sửa đổi và có một cách tiếp cận thiết kế từ trên xuống dưới, nơi một hệ thống được chia thành hệ thống con thành phần.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lập trình có cấu trúc là một tập hợp con lập trình thủ tục làm giảm nhu cầu về báo cáo goto. Trong nhiều cách, OOP được xem là một loại chương trình có cấu trúc mà triển khai cấu trúc kỹ thuật lập trình. Một số ngôn ngữ - như Pascal, Algorithmic Language (ALGOL) và Ada - được thiết kế để thực thi chương trình có cấu trúc.

What is the Structured Programming? - Definition

Structured programming is a logical programming method that is considered a precursor to object-oriented programming (OOP). Structured programming facilitates program understanding and modification and has a top-down design approach, where a system is divided into compositional subsystems.

Understanding the Structured Programming

Structured programming is a procedural programming subset that reduces the need for goto statements. In many ways, OOP is considered a type of structured programming that deploys structured programming techniques. Certain languages – like Pascal, Algorithmic Language (ALGOL) and Ada – are designed to enforce structured programming.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • High-Level Language (HLL)
  • Object-Oriented
  • Data Structure
  • Programming Tool
  • Visual Basic (VB)
  • Software Engineering
  • Block
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *