Subnetwork Access Protocol (SNAP)

Định nghĩa Subnetwork Access Protocol (SNAP) là gì?

Subnetwork Access Protocol (SNAP)Subnetwork Access Protocol (SNAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subnetwork Access Protocol (SNAP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Subnetwork Access Protocol (SNAP)? - Definition

Understanding the Subnetwork Access Protocol (SNAP)

Thuật ngữ liên quan

  • Logical Link Control (LLC)
  • Networking
  • IEEE 802.3
  • 16-Bit
  • Data Link Layer
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *